วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

อบต.หางดง เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
24 กันยายน 2561

อบต.หางดง เปิดประชุมสภา อบต.หางดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
14 กันยายน 2561

อบต.หางดง อ.ฮอด เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ครั้งแรก  ซึ่งสมาชิกสภามาจากการสรรหา 
10 กันยายน 2561

คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561  ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด
23 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  โดย คุณบุญทิวา  ด่านศมสถิต  ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นประธานเปิด " โครงการ พฤกษานุรักษ์  มเหสักข์ นวมินทรานุสร"   ปลูกต้นสักสายพันธ์ุ "มเหสักข์" และ "สักสยามมินทร์" ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง  ซึ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เมื่อปี พ.ศ. 2557   ณ วัดหางดง  หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,100 ต้น
16 สิงหาคม 2560


12 มิถุนายน 2560

การประชุมสภา อบต.หางดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  9 -23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุม อบต.หางดง
24 กุมภาพันธ์ 2560

อำเภอฮอด พร้อมส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการ โครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่    ณ วัดท่าหิน  หมู่ที่ 11 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง  ซึ่ง นางอ้อมนภา  ใจจันทร์   นายก อบต.หางดง พร้อม คณะผู้บริหาร และ นายชุมพล  ณ วรรณติ๊บ ประธานสภา อบต.หางดง พร้อมด้วยสมาชิกสภา  ให้การต้อนรับร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านท่าหิน หมู่ 11   ในกิจกรรมครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้มอบกล้าไม้ให้ประชาชนนำไปปลูกเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน
25 สิงหาคม 2559

11 สิงหาคม 2559

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอฮฮด
12 สิงหาคม 2559

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th