วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

การประชุมสภาอบต.หางดง ครั้งแรก (สมาชิกสรรหา)
อบต.หางดง อ.ฮอด เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ครั้งแรก  ซึ่งสมาชิกสภามาจากการสรรหา 

 
10 กันยายน 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th