วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

การประชุมสภาอบต.หางดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)
อบต.หางดง เปิดประชุมสภา อบต.หางดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

 
14 กันยายน 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th