วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานการณ์คลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส ที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2562

 28 มิถุนายน 2562

 27 มิถุนายน 2562

 24 มิถุนายน 2562

 24 มิถุนายน 2562

 24 มิถุนายน 2562

 24 มิถุนายน 2562

 24 มิถุนายน 2562

 24 มิถุนายน 2562

 24 มิถุนายน 2562

 17 มิถุนายน 2562

 17 มิถุนายน 2562

 06 มิถุนายน 2562

 31 ตุลาคม 2561

 30 ตุลาคม 2561

 01 ตุลาคม 2561

 [1]  2  3  4    


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th