วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
 ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหางด   [ 16 ตุลาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านเว็ปไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (http://www.gprocurement.go.th) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดราคาต้องดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการจัดจ้างครั้งนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2561 และร่วมเสนอราคาในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ผ่านทางเว็ปไซต์ดังกล่าว
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th